INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU NA STANOWISKO

Głównego Księgowego Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
I.  Nazwa i adres jednostki: Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów.
II.  Stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
III.  W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia, zakończono bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia.
IV.  Uzasadnienie dokonanego wyboru: ze względu na brak ofert konkursowych nie dokonano naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”.

 
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego

w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”

mgr Justyna Górska - Sekuła

 

Pełna treść informacji [wersja pliku pdf]

 

KIEROWNIK PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W STASZOWIE – ŚWIETLICA „JUTRZENKA”

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Głównego Księgowego Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”

wymiar etatu - 1/2 etatu

1. Wymagania niezbędne, tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku
- posiadanie obywatelstwa polskiego, państwa członkowskiego, Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,

- brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

 - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków dotyczących wykształcenia:

 - ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,

 - ukończył/ła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,
jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 


Niezbędna znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji, a zwłaszcza:
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- ustawy o rachunkowości,
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

 - umiejętność obsługi komputera m.in. programu księgowości budżetowej, programów biurowych.


Wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku

 Znajomość przepisów dotyczących zasad funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, w szczególności ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także:
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych

predyspozycje osobowościowe: samodzielność i komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, umiejętność współpracy, dobra organizacja pracy własnej, wysoka kultura osobista.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie wstępnej kontroli dotyczącej :
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

- dekretowanie i ewidencjonowanie w księgach rachunkowych dokumentów finansowo – księgowych,

- prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

- bieżące analizowanie wykonania budżetu i informowanie Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „Jutrzenka” o jego realizacji,
- prowadzenie wszelkich rozliczeń Placówki z budżetem państwa, ZUS i innymi instytucjami,
- czynny udział w przygotowywaniu projektu budżetu Placówki we współpracy z Kierownikiem Placówki i zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego.

 
Informacje o warunkach pracy na stanowisku
wymiar czasu pracy - 1/2 etatu,

 miejsce pracy: Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” ul. Szkolna 14, 28 –200 Staszów,

 umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych,

 praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 bezpieczne i higieniczne warunki pracy na stanowisku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty

- list motywacyjny z własnoręcznym podpisem,

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i własnoręcznym podpisem,

- oryginał kwestionariusza osobowego,

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

oświadczenie o :
- niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA)
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w związku z dysponowaniem środkami publicznymi.


Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” ul. Szkolna 14, 28 – 200 Staszów w godz. od 900 do 1700 w dni robocze lub przesłać na adres: Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Głównego księgowego Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” do dnia 07 listopada 2022 r. do godz. 1700 (decyduje data wpływu do Placówki). Aplikacje, które wpłyną do Placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje : telefon 15 813 00 30

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie –Świetlica „Jutrzenka” ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów.

Dokumenty dotyczące naboru można pobrać na stronie www.sj.bip.staszow.pl
Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, obowiązana jest przedłożyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, o jego terminie zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” oraz na tablicy ogłoszeń Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” ul. Szkolna 14.


Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie –

Świetlica „Jutrzenka”

mgr Justyna Górska - Sekuła

Pełna treść ogłoszenia o naborze [wersja docx]

Kwestionariusz osobowy [wersja docx]

Klauzula informacyjna RODO [wersja docx]

Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych [wersja pdf]

Oświadczenie dot. zakazu pełnienia funkcji [wersja pdf]

Oświadczenie o niekaralności [wersja pdf]

Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem [wersja pdf]

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa [wersja pdf]